فال تاروت بله و خیر کبیر

فال تاروت کبیر بله یا خیر

نیت کرده و هفت کارت انتخاب کنید.

کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت 

فال تاروت کبیر | فال تاروت بله و خیر

فال تاروت از گذشته مورد استقبال بسیاری از مردم جهان واقع شده

فال تاروت کبیر | فال تاروت بله و خیر

خواندن تاروت ذهن شما را آزاد می کند!

خواندن کارت تاروت با ارائه بازتابی از گذشته ، حال و آینده احتمالی شما و نشان دادن چشم انداز تازه ای از زندگی می تواند به شما در راهنمایی احساسات آشفته و افکار تیره کمک کند.

برای بسیاری ، ناراحت کننده ترین زمانها آن زمانهایی است که ما در مورد احساس خود دچار سردرگمی هستیم یا از تصمیمات یا انتخابهایی که باید انجام دهیم مطمئن نیستیم و در چنین مواقعی واقعاً می تواند به دریافت راهنمایی کمک کند ، خواه مشورت با تاروت عشق ما باشد یا فال تاروت ده کارتی همه جانبه

فال تاروت بله و خیر که به کارت های فال تاروت کبیر استفاده می شود ، بدین صورت است که شما یک نیتی که پاسخ آن بله یا خیر باشد می کنید.

سپس 7 کارت را از بین کارت های تاروت کبیر انتخاب می کنید.

هر کارت ممکن است در حالت معکوس ظاهر شود که توضیح آن نیز برعکس خواهد بود.

در نهایت بعد از توضیح کارت ها ، به شما می گوید که آن کار را انتجام بدید یا خیر

فال تاروت